.โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 
 
นายสุวิทยา พรมอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 

ใส่ Code ที่ต้องการ

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    นโยบายประจำปีของโรงเรียน 
นโยบายประจำปีของโรงเรียน
 

 นโยบายประจำปีของโรงเรียน

1.    เร่งรัดคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2.    พัฒนาการอ่าน ออกเขียนได้ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และการพัฒนากระบวนการอ่าน การเขียน และการคิด วิเคราะห์  ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3
3.    ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  กล้าแสดงออก  แต่งกายสะอาดเรียบร้อย  มีมารยาทดี  และมีสุขภาพแข็งแรง
4.    จัดระบบการนิเทศภายในโรงเรียน  และสนับสนุนให้มีการนิเทศอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
5.    บริหารงบประมาณให้ถูกต้องเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6.     ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม ปลูกและดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับในบริเวณโรงเรียน และจัดสวนหย่อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
7.    เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน  เผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียนให้ชุมชนทราบ  ตลอดทั้งให้บริการประชาชนและหมู่บ้าน
8.    น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาลสู่ระบบการบริหารงาน และ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 
 
 
 
 
 
พฤษภาคม 2562
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.229.76.193
คุณเข้าชมลำดับที่ 208,081
 
 
: anubansw
199 หมู่ 2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
Tel : 055-911110  Fax : 055-910017
Email : wilaikaw2504@gmail.com