.โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 
 
นายสุวิทยา พรมอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 

ใส่ Code ที่ต้องการ

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์
 

 

เป้าประสงค์  (Goal)
1.   เพื่อให้นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม และเต็มตามศักยภาพ  และตรงกับความถนัดของนักเรียน

2.   เพื่อให้บุคคล  องค์กรเอกชน  องค์กรท้องถิ่น  ส่วนราชการอื่น  ท้องถิ่น  ชุมชน และสังคม มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

3.   เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.   เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี และอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเอง และการดำรงชีพในสังคมอย่างมีความสุข

5.  เพื่อให้ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรง อารมณ์มั่นคงแจ่มใส สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม มีสุขภาพอนามัยที่ดี  มีสุขลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์อยู่เสมอ

6.  เพื่อให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มตามศักยภาพ โดยยึดผู้เรียน  เ ป็นสำคัญ

7.  เพื่อให้เกิดการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

 

 
 
 
 
 
พฤษภาคม 2562
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.229.76.193
คุณเข้าชมลำดับที่ 208,066
 
 
: anubansw
199 หมู่ 2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
Tel : 055-911110  Fax : 055-910017
Email : wilaikaw2504@gmail.com