.โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 
 
นายสุวิทยา พรมอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 

ใส่ Code ที่ต้องการ

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    พันธกิจ 
พันธกิจ
 

 พันธกิจ  (Mission)

1. จัดบริการในการจัดการศึกษาแก่นักเรียนในเขตบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เต็มตามศักยภาพ และตรงกับความถนัดของผู้เรียน
2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และเสริมสร้างความเข็มแข็งในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
3.  พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม
4.  พัฒนาระดับขีดความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ และตรงกับความถนัดของผู้เรียน
5.  พัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา สุขภาพอนามัย และสุขลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์
6.  พัฒนาครูทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพื่อให้จัดการเรียน         การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริมสนับสนุน และประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับท้องถิ่น ชุมชน และสังคมในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
 
 
 
 
 
พฤษภาคม 2562
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.229.76.193
คุณเข้าชมลำดับที่ 208,032
 
 
: anubansw
199 หมู่ 2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
Tel : 055-911110  Fax : 055-910017
Email : wilaikaw2504@gmail.com